Garancia záradék

Garancia

 

A webáruház minden esetben törekszik a kiváló minőségű, márkás termékek forgalmazására. Azonban mint minden használati cikk esetében, így az általunk forgalmazott termékek esetében is előfordulhat meghibásodás. Ilyen esetekben a 19/2014 (IV.29) kormányrendelet és a PTK 2013 évi V. törvény XXIV fejezetében foglaltak az irányadók.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

Kellékszavatosság

 

Hibás teljesítés során vállalkozásunkkal szemben, Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A teljesítéstől számított 3 hónapig, ha az egyes termékek értéke legfeljebb 15.000 Ft, és a teljesítéstől számított 6 hónapig, ha az egyes termékek értéke meghaladja a 15.000 Ft-ot, Ön a hiba miatt szavatossági igényt érvényesíthet, amennyiben bizonyítja, hogy a terméket vagy szolgáltatást a mihouse.hu szállította. A teljesítéstől számított 3 hónap elteltével, illetve 6 hónap elteltével azonban Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felfedezett hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt. Ebben az esetben a Szolgáltató a hiba bejelentését követően jegyzőkönyvet készít, amelyet a jogszabályban előírt adatok kitöltése és megadása után e-mailben vagy postai úton küld el Önnek.

 

A hatályos törvény a fogyasztót kötelezi a megvásárolt termékek rendeltetésszerű használatára, azok karbantartására. Ezek elmulasztása esetén a garancia (szavatosság) elveszhet.

 

Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.